โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

Email Us

fortchiraprawat@gmail.com

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ผบ.ทบ.เยี่ยมขอบคุณอวยพรปีใหม่ทหาร ทภ.๓ ให้ทำงานตามหน้าที่ เป็นทหารที่ดี เป็นที่พึ่งประชาชนวันนี้ (๒๙ พ.ย. ๖๕) พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะเจ้ากรมฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ใน จ.พิษณุโลก, เชียงราย, เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่ ๓  โดยเฉพาะภารกิจป้องกันชายแดน, การปรับวางกำลัง, การใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษที่กองทัพบกสนับสนุนเพื่อจัดระเบียบและควบคุมพื้นที่, การเข้มงวดไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน, การดูแลทหารกองประจำการ, การช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย รวมทั้งผลสำเร็จและการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี ครอบคลุมทั้งพื้นที่ตอนในและพื้นที่ชายแดน ทั้งนี้กองทัพภาคที่ ๓ ได้รายงานการเตรียมภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี ๒๕๖๖ ที่จะเริ่มรณรงค์ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.นี้ 

ผู้บัญชาการทหารบกได้ใช้โอกาสนี้พบปะเยี่ยมเยียนกำลังพล ๕๐๐ นาย  
โดยกล่าวว่า ขอบคุณกำลังพลทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ในการดูแลภัยคุกคาม ปกป้องอธิปไตย โดยเฉพาะการสกัดกั้นยาเสพติดที่ในภาพรวมในปีนี้ กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกสามารถตรวจยึดได้ถึง ๒๒๐ ล้านเม็ด  มากกว่าครึ่งมาจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓  เป็นสิ่งที่ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน ภารกิจข้างหน้าคือการเตรียมสานต่อการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือที่ต้องเดินหน้าและทำให้ดีที่สุด ควบคู่ไปกับการเป็นทหารที่ดี และดำรงตนเป็นคนดีเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะการดูแลทหารกองประจำการที่เป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสร้างคนดีให้กับประเทศ 

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้อวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพล ให้มีความสุข มีพลานามัยแข็งแรง พร้อมที่จะทำงานในทุกภารกิจ และได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกับทหารกองประจำการ กองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ โดยระบุว่าในช่วงการฝึกทหารใหม่นี้ต้องใช้ความอดทนและต้องปรับสภาพหลายด้าน แต่สิ่งที่จะได้รับ คือ ความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ ทั้งงานป้องกันชายแดนและการช่วยเหลือประชาชน โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยใช้กลไกที่มีอยู่ตามกฎหมาย ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตกำลังพลตามนโยบายครอบครัวเดียวกัน บนพื้นฐานความพอเพียง พร้อมย้ำหน่วยทหารให้ดูแลและสนับสนุนโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งด้านอาหาร,ระบบสาธารณสุข, อาคารเรียนและระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ซึ่งกองทัพบกพร้อมสนับสนุนการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง 

จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปชายแดนด้านจังหวัดเชียงราย  
เยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย  ซึ่งดูแลพื้นที่ริมลำน้ำโขง อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๑ ดูแลพื้นที่ ๓ อำเภอชายแดน จ.เชียงราย และ อ. ภูซาง จ.พะเยา พร้อมตรวจภูมิประเทศทางน้ำ มอบของขวัญอวยพรปีใหม่และกล่าวขอบคุณกำลังพลที่ยังคงทำงานอย่างทุ่มเทในภารกิจที่รับผิดชอบตลอดเทศกาล  

ในขณะที่ พลตรีหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารีฉัตร ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นหนึ่งในงานด้านสวัสดิการกำลังพลของกองทัพบกในการแบ่งเบาภาระของกำลังพลในการดูแลบุตรก่อนวัยเรียน โดยนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้กล่าวว่า "นโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบกให้ความสำคัญกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กควบคู่กับศูนย์การเรียนรู้ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ พาไปทัศนศึกษา เรียนรู้การเกษตรพื้นฐาน ปลูกฝังทัศนคติที่ดี รักชาติ รักสถาบัน เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดี เติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป" และได้ไปมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ มณฑลทหารบกที่ ๓๙ และ กองพลทหารราบที่ ๔ และรับทราบการผลิตผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่๓ เพื่อส่งเสริมให้นำผลิตภัณฑ์ของหน่วยทหารจำหน่าย ให้กับกำลังพลและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผลิตภัณฑจากสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นการอนุรักษ์งานฝีมือชุมชน และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวกำลังพลอีกด้วย  


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


30 พ.ย. 2565 7
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ