โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

Line Official Account การดูแลสุขภาพกำลังพลกองทัพบก

กองทัพภาคที่ 1

           1.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร

           2.โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี

           3.โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

           4.โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี

           5.โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบศีรีขันธ์

           6.โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี

           7.โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี

           8.โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ จ.เพชรบุรี

           9.โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท จ.สระแก้ว

           10.โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์  จ.กาญจนบุรี

           11.โรงพยาบาลค่ายอดิศร จ.สระบุรี

กองทัพภาคที่ 2

           1.โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

           2.โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

           3.โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม

           4.โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์

           5.โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ.ร้อยเอ็ด

           6.โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จ.บุรีรัมย์

           7.โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี

           8.โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น

           9.โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก จ.เลย

           10.โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร

กองทัพภาคที่ 3

           1.โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่

           2.โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์

           3.โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จ.พะเยา

           4.โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์

           5.โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย

           6.โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จ.ตาก

           7.โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

           8.โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง

           9.โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จ.น่าน

           10.โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์

กองทัพภาคที่ 4

           1.โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช

           2.โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

           3.โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ.นครศรีธรรมราช

           4.โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ จ.สงขลา

           5.โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี

           6.โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี

 


Image


19 ส.ค. 2565 90
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ