โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

Email Us

fortchiraprawat@gmail.com

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

รายนามแพทย์

+++++++++++


Team Image

พ.อ.หญิง ชุติมา เจ้าประสงค์

อายุรแพทย์โรคปอด

Team Image

พ.อ. วัลลภ ศานติธรรม

อายุรแพทย์โรคทั่วไป

Team Image

พ.อ. สิทธิพล ขันทอง

อายุรแพทย์โรคไต

Team Image

ร.อ. เกริกวิทย์ จันทร์ศุภฤกษ์

อายุรแพทย์โรคทั่วไป

Team Image

พ.อ. อนุชา ศรีชาติ

ทันตแพทย์

Team Image

พ.ท.หญิง ทิพยา วรเชษฐบัญชา

ทันตแพทย์

Team Image

พ.ต. ชัยวัฒน์ พีระวัธน์กุล

ศัลยแพทย์

Team Image

ร.อ. ปกรณ์ คุปต์กาญจนากุล

ศัลยแพทย์

Team Image

พ.อ. ชัยพร สุวรรณโสภณสิริ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

Team Image

พ.ท. พีรุทย์ พิพัฒน์วัฒนะกุล

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

Team Image

ร.อ.หญิง เศรษฐ์ญบงกร เรืองสุวรรณ

สูตินรีแพทย์

Team Image

ร.อ. ปองพล เวชยันต์วิวัฒน์

กุมารแพทย์

Team Image

พ.ต. ต่อพงศ์ แม่นสำรวจการ

วิสัญญีแพทย์

Team Image

พ.ท. ภูภูมิ วุฒิธาดา

รังสีแพทย์

Team Image

พ.อ.หญิง ปาณิศา สมคิด

จักษุแพทย์

Team Image

ร.ท.หญิง สิตราภา จันทยานนท์

จักษุแพทย์

Team Image

พ.ท. กิตติ จิระอนันต์กุล

โสต ศอ นาสิก แพทย์

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ