โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

รายนามแพทย์

+++++++++++


Team Image

พ.อ.หญิง ชุติมา เจ้าประสงค์

อายุรแพทย์โรคปอด

Team Image

พ.อ. วัลลภ ศานติธรรม

อายุรแพทย์โรคทั่วไป

Team Image

พ.อ. สิทธิพล ขันทอง

อายุรแพทย์โรคไต

Team Image

พ.ท. อัครา ชวนสมสุข

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

Team Image

พ.ต.หญิง ณัฐสุดา เบญจชินชัยกุล

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร

Team Image

พ.อ. อนุชา ศรีชาติ

ทันตแพทย์

Team Image

พ.ท.หญิง ทิพยา วรเชษฐบัญชา

ทันตแพทย์

Team Image

พ.ต. วรธน วรสังข์กาส

ศัลยแพทย์

Team Image

พ.ต.ลัพธ์พร ศศิปรียจันทร์

ศัลยแพทย์

Team Image

พ.อ. ชัยพร สุวรรณโสภณศิริ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

Team Image

พ.ท. พีรุทย์ พิพัฒน์วัฒนะกุล

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

Team Image

ร.อ.หญิง เศรษฐ์ญบงกร เรืองสุวรรณ

สูตินรีแพทย์

Team Image

ร.อ. ปองพล เวชยันต์วิวัฒน์

กุมารแพทย์

Team Image

พ.ต. ชนาธิป มีรอด

วิสัญญีแพทย์

Team Image

พ.ท. ภูภูมิ วุฒิธาดา

รังสีแพทย์

Team Image

พ.อ.หญิง ปาณิศา สมคิด

จักษุแพทย์

Team Image

ร.อ.หญิง สิตราภา จันทยานนท์

จักษุแพทย์

Team Image

พ.อ. กิตติ จิระอนันต์กุล

โสต ศอ นาสิก แพทย์

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ