โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

แผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลทหารระดับทุติยภูมิ ให้การบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ของกองทัพบกอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ การบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แก่กำลังพลทหาร ครอบครัว และประชาชน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นที่เชื่อมั่น ของผู้ใช้บริการ
2.ให้การสนับสนุนบริการทางการแพทย์ที่กองทัพบกกำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความสามารถตามหน้าที่ มีจริยธรรม มีธรรมาภิบาล เป็นข้าราชการที่ดี และมีจิตบริการ
2.ใช้ความต้องการของผู้รับผลงานมากำหนดกระบวนการ การทำงานทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน และความปลอดภัย
3.บูรณาการการทำงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4.ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก จำเป็น เหมาะสม คุ้มค่า ตามกฎระเบียบของทางราชการ

ค่านิยมหลัก

สะอาด สวยงาม มีวินัย ใส่ใจบริการ
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ