โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

รายนามผู้อำนวยการ

+++++++++++


Team Image

พ.อ.สมุท ชาตินันทน์

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2494-2497

Team Image

พ.อ.สุชาติ ปาลวัฒน์วิไชย

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2501-2504

Team Image

พ.อ.จำนงค์ บุญมาก

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2512-2520

Team Image

พ.ต.อุทัย กรัดศิริ

หัวหน้า กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ทำการแทน ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2520-2521

Team Image

พ.ท.ไชยวัธน์ พ่วงเชย

หัวหน้าฝ่ายรักษาพยาบาล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ทำการแทน ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2527-2528

Team Image

พ.อ.สืบพงษ์ สังขะรมย์

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2528-2532

Team Image

พ.อ.บัณฑิต ธีราธร

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2532-2537

Team Image

พ.อ.พรเลิศ จำเรียง

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2537-2545

Team Image

พ.อ.สาโรจน์ สันติวรวุฒิ

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2545-2548

Team Image

พ.อ.วีรัฐ เกษสาคร

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2548-2554

Team Image

พ.อ.ธนา สุรารักษ์

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2554-2557

Team Image

พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2557-2558

Team Image

พ.อ.อนุรัฐ ตันติจารุกร

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2558-2559

Team Image

พ.อ. มานัส โพธิ์ดี

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2559-2561

Team Image

พ.อ. สมินท์ บุญลิขิต

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2561-2564

Team Image

พ.อ. เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2564-2566

Team Image

พ.อ.ปุญชทร ทิพยวงษ์

ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ