โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคที่เกิดจากยุง

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 66 รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคที่เกิดจากยุง หน่วย คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. จ.นครสวรรค์ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากยุง ทำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบทในภาชนะน้ำใช้ คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง และพ่นหมอกควันกำจัดยุงและ
แมลง ผลการปฏิบัติกำลังพลมีความรู้ความเข้าใจโรคที่เกิดจากยุง


Image


20 เม.ย. 2566 13
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ