โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคที่เกิดจากยุง

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 66 รพ.ค่ายจิรประวัติ ดำเนินการกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากยุงหน่วย ผอส.กสษ3 กส.ทบ. จ.นครสวรรค์ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรดที่เกิดจากยุง สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง ผลการปฏิบัติกำลังพลตระหนักถึงความรุนแรงของ
โรคและมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากยุง


Image


21 เม.ย. 2566 28
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ