โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ปร:ชุมการบริหารจัดการรบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.66 ห้องฉุกเฉิน รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้เข้าร่วมการประชุมในนามคณะกรรมการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.นครสวรรค์ เพื่อการตรวจประเมินระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบัติการแพทย์ และวางแผนแก้ปัญหาในการดำเนินการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้มีการเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมิน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำลังพล ดรอบครัว และประชาชนต่อไป


Image


25 เม.ย. 2566 14
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ