โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

น้อมนำศาสตร์พระราชา ลดภัยแล้ง สร้างสมดุล สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

น้อมนำศาสตร์พระราชา ลดภัยแล้ง สร้างสมดุล สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โครงการพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเรื่อง “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิต ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะส่งเสริมให้ประเทศชาติและประชาชน มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จึงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมส่วนรวมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ผ่านการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่าย 


#ในหลวงรัชกาลที่10 #เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ #รัชกาลที่10 #สืบสานรักษาต่อยอด


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


18 ก.ค. 2566 19
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ