โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

เยี่ยมบ้านติดตามอาการผู้ป่วยหลังจำหน่ายในพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ 24 พ.ย. 66 เวลา 0900 - 1100 ผสวป.รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้ดำเนินการเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบ หลังจำหน่ายจาก รพ. จำนวน 4 ราย โดยเป็นผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 2 ราย และผู้ป่วยโรคทั่วไป จำนวน 2 ราย โดยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และการปฏิบัติตนของผู้ป่วยรายโรค เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความมั่นใจ สามารถพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพที่บ้าน 


Image


24 พ.ย. 2566 8
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ