โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

หน่วยทหารสวยงาม สะอาด ตามมาตรฐานสุขาภิบาล

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 66 รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้ดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลหน่วยทหารตามแบบประเมินเวชกรรมป้องกันในที่ตั้งปกติ ณ ร้อย.มทบ.31 ศฝ.นศท.มทบ.31 กอง รจ.มทบ.31 และ ร้อย.พล.สร.รพ.ค่ายจิรประวัติ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะของโรค ผลการประเมิน ทุกหน่วยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สะอาด เรียบร้อยเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก


Image


27 พ.ย. 2566 8
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ