โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2567

กองทัพบก/ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” มาตั้งแต่ปี 2541 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง

โดยวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำปี 2567 พร้อมปล่อยขบวนรถ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มรุนแรงในหลายพื้นที่ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทำให้หลายหน่วยงาน ได้หามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเบื้องต้น ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก, คลังน้ำมัน ปตท.พิษณุโลก, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ),การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7,การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก,องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์ เพื่อนำน้ำอันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านป่า ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีราษฎรที่ประสบภัยแล้ง และร้องขอความช่วยเหลือกับหน่วยทหารเป็นการเบื้องต้น

อย่างไรก็ตามหากประชาชนในทุกพื้นที่ หากเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง สามารถแจ้งผู้นำท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หรือหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป

 


Image

Image

Image


9 มี.ค. 2567 16
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ