โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ฝึกปฏิบัติงานให้กับ พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 67 เวลา 1500 - 1600 น. แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันรพ.ค่ายจิรประวัติ ดำเนินการฝึกปฏิบัติงานให้กับ พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) โดยมีการฝึกการวัดสัญญาณชีพเบื้องต้น การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (DTX) และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่พระสงฆ์ จำนวน 7 รูป ณ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม ผลการปฏิบัติงาน พระ อสว. สามารถดูแลพระสงฆ์อาพาธได้อย่างถูกต้อง


Image


1 เม.ย. 2567 14
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ