โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

นิเทศการดำเนินงานของ รพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 67 พ.อ.สิทธิพล ขันทอง หก.กตร.รพ.ค่ายจิรประวัติและทีมนิเทศกองทัพภาคที่ 3 จาก รพ.ค่ายจิรประวัติ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ รพ.ค่ายวชิรปราการ จ. ตาก ในห้วงการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/67 เรื่องการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน และการดูแลทหารใหม่ที่มีปัญหาสุขภาวะทางจิต ผลการนิเทศพบว่า รพ.ค่ยวชิรปราการ มีการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ พบ. กำหนด


Image


17 พ.ค. 2567 32
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ