โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ในห้วงการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/67

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 67 พ.อ. วัลลภ ศานติธรรม รอง ผอ.รพ.ค่ายจิรประวัติ และทีมนิเทศกองทัพภาคที่ 3 จากรพ.ค่ายจิรประวัติ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ในห้วงการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/67 เรื่องการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ การป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน และการดูแลทหารใหม่ ที่มีปัญหาสุขภาวะทางจิต ผลการนิเทศพบว่า รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง มีการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ พบ. กำหนด


Image


20 พ.ค. 2567 38
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ