โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

Email Us

fortchiraprawat@gmail.com

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ห้องตรวจโรคเฉพาะทางสูตินรีเวชกรรม เปิดให้บริการนอกเวลาราชการโดย ร.อ.หญิง เศรษฐ์ญบงกร  เรืองสุวรรณ สูตินรีแพทย์ ทุกวันจันทร์  เวลา 16.30 - 18.00 น
ค่าบริการนอกเวลา 200 บาท (ไม่สามารถเบิกได้) ค่ารักษาพยาบาบาล เบิกได้ตามสิทธิ์  สอบถามโทร 099-5285186 ในวันและเวลาราชการ


Image


3 พ.ย. 2565 15
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ